Warunki korzystania z usługi

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, dostępnej pod adresem http://polgen.us , wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony internetowej polgen w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:

modyfikować lub kopiować materiały;

  • używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w
  • Witrynie internetowej polgen;
  • usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na inny serwer.

Umożliwi to wypowiedzenie polgen w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu Twoje prawo do przeglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na stronie internetowej polgen są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. polgen nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, dlatego też unieważnia wszystkie inne gwarancje. Ponadto polgen nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej ani w żaden inny sposób w odniesieniu do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

polgen ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikną z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów znajdujących się na Stronie internetowej polgen, nawet jeśli polgen lub upoważniony przedstawiciel tej Strony został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej polgen mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. polgen nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały zawarte w tej Witrynie są dokładne, kompletne ani aktualne. polgen może zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie w dowolnym czasie bez powiadomienia. polgen nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

polgen nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jej Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia dla strony przez polgen. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

polgen może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową polgen podlegają prawu id bez względu na przepisy kolizyjne.