Polityka Ochrony Danych

Ochrona danych

Właściciel(e) tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Gdy dane osobowe są wymagane (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzu kontaktowym), są one podawane dobrowolnie. Te dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie informacji przez Internet podlega kwestiom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pełnią ważne funkcje w działaniu tej strony.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to “cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie pozostaną zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.
Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie i przywrócić niektóre z Twoich preferencji (takich jak preferowany język).

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach.
Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • URL strony polecającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Adres IP (anonimowy)
 • Czas żądania

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Te dane nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.
Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych wskazaniach do nielegalnego użycia.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym dane kontaktowe, które podałeś, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań.
Oczywiście nie przekazujemy tych danych.

Prawo do informacji, anulowania, blokowania

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu jakiegokolwiek przetwarzania lub przesyłania, wraz z prawem do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Regulamin

Ogólne zasady korzystania z usług portalu Genealogia Polska

Własność i historia Serwisu Genealogia Polska
 1. Genealogia Polska powstała 17 maja 1995 roku jako prywatna witryna założona przez Piotra i Małgorzatę Koryckich.
 2. W chwili obecnej Genealogia Polska LLC jest wspólną własnością grupy jej byłych i obecnych administratorów. Skład Rady Dyrektorów GP LLC jest publicznie dostępny.
 3. Genealogia Polska LLC działa wedle prawa obowiązującego w miejscu jej rejestracji, a więc przepisów stanu Texas – USA. Genealogia Polska LLC
 4. Serwis Genealogia Polska powstał w 1995 roku i od tego czasu nieprzerwanie używa tej nazwy. Do dzisiaj powstały kolejne witryny, podszywające się pod tę nazwę, które starają się korzystać z jego popularności. Pamiętajmy, to są tylko podróbki nie mające nic wspólnego z legalnym oryginałem
Cel istnienia
 1. Podstawowym celem dla istnienia Serwisu Genealogia Polska jest umożliwienie każdemu chętnemu zbudowania własnego drzewa genealogicznego. W tym celu publicznie udostępniamy zakupiony przez nas program umożliwiający pracę on-line i odpowiednie miejsce na serwerze.
 2. Aby wspomóc podstawowy cel, jakim jest budowa drzew, staramy się publikować materiały pomocne podczas badań genealogicznych.
Rejestracja i zagadnienia prawne
 1. Aby móc budować drzewo genealogiczne w Serwisie Genealogia Polska, należy wypełnić wniosek rejestracyjny. Jeśli zostanie on zaakceptowany przez Administratorów, do rejestrującego się zostanie wysłany e-mail z informacjami koniecznymi do zalogowania.
 2. Rejestrując się rozumiesz i zgadzasz się, że używanie przez Ciebie tego serwisu www lub jakiejkolwiek usługi udostępnianej tutaj jest możliwe i udostępniane Tobie na twoje własne ryzyko. Jest udostępniane w formie “tak jak jest” a my kategorycznie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek typu, włączając w to, ale nie ograniczając tylko do tego, gwarancje jakości, pewności działania, przydatności do jakiegokolwiek celu, i nienaruszalności.
  Właściclem zawartości Serwisu jest Genealogia Polska LLC.
 3. Nie dajemy żadnych gwarancji, bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część tego serwisu będzie funkcjonować nieprzerwanie, bezbłędnie, wolna od wirusów, przez określony czas, bezpiecznie, pewnie, odpowiednio, jakiejkolwiek jakości ani że zawartość jest bezpieczna w jakikolwiek sposób. Rozumiesz i zgadzasz się, że my, czy którykolwiek uczestnik serwisu udostępniają informacje i porady, które możesz wykorzystać tylko na własną odpowiedzialność i ryzyko bez żadnych zobowiązań jakiegokolwiek typu.
 4. Bezwarunkowo rozumiesz i godzisz się że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, umyślne, przypadkowe lub inne straty, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, straty finansowe, utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych (nawet jeśli bylibyśmy poinformowani o możliwości takich strat), będące wynikiem używania lub niemożliwości używania naszego serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr i/lub usług, nieautoryzowanego dostępu lub modyfikacji danych twojej transmisji, działań lub wpływu na serwis osoby trzeciej lub firmy, lub jakiejkolwiek innej przyczyny dotyczącej naszego Serwisu.
 5. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do płatnych usług oferowanych przez nas samych i przez nas podpisanych, gdyby takie były oferowane.
 6. Aby móc korzystać z części usług naszego Serwisu trzeba zarejestrować się i założyć konto godząc się na udostępnienie nam potrzebnych informacji. Podczas rejestracji godzicie się Państwo na sporadyczne otrzymywanie informacji od nas.
  Godzicie się również z faktem, iż zawartość serwisu jest naszą wyłączną własnością i może ulec zmianie lub nawet przestać istnieć bez wcześniejszego uprzedzenia o tym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.
  Jesteście Państwo osobiście odpowiedzialni za poufność przechowywania Waszego hasła dostępu do indywidualnego konta i za każde użycie serwisu z wykorzystaniem tego konta i/lub nazwy użytkownika jakkolwiek autoryzowanych przez Państwa jak i nie. Zgadzacie się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownika, nazwy użytkownika czy hasła.
 7. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Państwa za żadną zawartość, która może pojawić się w naszym serwisie ani za żadne błędy lub zaniedbania.
 8. Nie przekazujemy nikomu żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania naszego serwisu lub naszych usług bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 9. Dobra i usługi oferowane przez firmy lub osoby trzecie mogą być reklamowane i/lub udostępniane w naszym serwisie. Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania dóbr i usług trzecich są unormowane odpowiednimi warunkami używania, licencjami i polityką prywatności odpowiednią dla firm lub osób trzecich, które udostępniają usługi lub dobra w naszym serwisie. Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, nawiązane za pośrednictwem naszego serwisu.
 10. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Genealogii Polskiej z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Genealogię Polską. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Genealogii Polskiej przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce Serwisu, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do procesu po stronie Usługodawcy.
 11. Serwis Genealogia Polska nie podlega polskim przepisom o ochronie danych osobowych. W przypadku opublikowania danych osobistych wbrew woli zainteresowanego, żądanie ich usunięcia musi być kierowane do Autora drzewa. W wyjątkowych przypadkach Administracja może interweniować pod warunkiem udokumentowania przez Wnioskodawcę swej tożsamości ponad wszelką wątpliwość.
 12. Treść regulaminu może zostać w każdej chwili zmieniona.
Zbieranie danych o Użytkownikach
 1. Nasz proces rejestracji wymaga podania poprawnego adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości i nazwy kraju oraz prawdziwego imienia i nazwiska oraz hasła. Wszystko to musi być napisane według obowiązujących w Polsce norm ortograficznych. Podobnie jak wiele innych stron, możemy również automatycznie pobierać informacje zawarte w logach serwera takie jak adres IP, informacje z plików cookies.
 2. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po stronie. Ponadto na podany adres e-mail mogą być sporadycznie wysyłane wiadomości e-mail dotyczące wyłącznie naszego Serwisu. Dane Użytkownika mogą być też ujawnione w przypadku złamania przez niego prawa lub regulaminu Serwisu.
 3. Żadne dane Użytkowników nie są udostępniane osobom czy firmom zewnętrznym. Nasi Użytkownicy nie otrzymują od nas, ani za naszą przyczyną niechcianej korespondencji, tzw. spamu
 4. Podany przy rejestracji numer telefonu pozostaje wyłącznie do wiadomości Administracji i będzie wykorzystywany tylko do kontaktów związanych z budową drzewa. Ponadto na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane wiadomości administracyjne.
  Aby umożliwić gościom Serwisu kontakt z właścicielem drzewa standardowo publikowane jest imię, nazwisko i adres e-mail jego Autora. Użytkownik, który pragnie zachować anonimowość może samodzielnie ukryć te dane poprzez panel administracyjny. W takim jednak przypadku Administracja Serwisu nie będzie pośredniczyć pomiędzy nim a osobami odwiedzającymi jego drzewo.
 5. Nasze zasady poufności Państwa danych pozostają zawsze niezmienne. Wyłączamy jednak naszą odpowiedzialność za ich złamania w przypadku działania siły wyższej lub osób trzecich, jak np. włamanie na serwer.
Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma obowiązek dbać o poprawność wprowadzanych danych.
 2. Autor drzewa odpowiada za zawarte na nim informacje i posiadanie zgody osób trzecich na publikowanie danych, które ich dotyczą.
 3. Na zbudowanie drzewa pozostawiamy Użytkownikowi miesiąc licząc od daty aktywowania jego konta. Po tym terminie na drzewie musi być przynajmniej dwadzieścia osób.
 4. Ponadto Użytkownik ma obowiązek osobiście zatroszczyć się o zabezpieczenie efektów swej pracy poprzez systematyczny eksport swojego gedcomu. Umożliwi mu to odtworzenie danych na wypadek awarii.
 5. Użytkownik ma obowiązek natychmiast usunąć dane nie będące informacją ściśle genealogiczną na każde żądanie Administracji Serwisu.
 6. Każde konto Użytkownika może być usunięte bez podania przyczyny.
Prawa Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik wypełniające swe obowiązki i nie naruszający interesów Administracji ma prawo budować swoje drzewo i wykorzystywać w tym celu udostępnione w Serwisie i jego podstronach materiały.
 2. Budowa drzewa i jego udostępnianie jest całkowicie bezpłatne teraz i w przyszłości. Osoby pragnące wspomóc Serwis finansowo mogą to uczynić dobrowolnie. Wpłata nie jest i nie będzie w przyszłości warunkiem rejestracji i budowy drzewa.
 3. Autor drzewa ma techniczną możliwość skasowania wprowadzonych przez siebie danych. W przypadku pozostawienia drzewa pustego lub takiego, na którym jest mniej niż 20 osób, konto zostanie automatycznie skasowane.
 4. Aktywny Użytkownik może otrzymać miejsce na własną stronę internetową, adres www w domenie genealogiapolska.pl oraz takiż sam adres poczty elektronicznej.

Nasz kontakt tutaj